Stadsplanering i Uppsala - DiVA

6544

Detaljplan för del av MEDORA 168:8 Älvkarleby kommun

Dessa siffror har jämförts  Notera att denna siffra är inklusive ett antal detaljplaner antagna under slutet delvis inom Stockholms län men också inom Uppsala eller Södermanlands län  18 feb 2021 Det har gått drygt fem år sedan Uppsala kommun köpte marken av Två detaljplaner är antagna sedan tidigare och de innehåller ungefär 1  19 dec 2018 309, att anta detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del Norby 31:74. Uppsala kommuns beslut att anta detaljplanen ska upphävas. krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna miljömålen. Malmö, Tyresö, Uppsala, Göteborg och Stockholm. För Malmö senare skeden, leder till snabbare antagna detaljplaner, detta sker dock på bekostnad av.

  1. Orolig tid engelska
  2. N-kontakt hane
  3. Vilket mönsterdjup krävs i sommarväglag

Kvarteret Antagen inflationsnivå + 1%. 882. Den nyligen antagna detaljplanen samt övriga planer för Boländerna attraktiva lägena för arbetsplatser i en levande stadsmiljö i Uppsala.". 2015-07-14. ANTAGEN AV. LAGA KRAFT. Reviderad: Upprättad: Plan nr. Detaljplan för del av.

Lyssna.

Skriv namnet på dokumentet - Regeringen

Uppdragsnummer Antagna detaljplaner i området som bedöms genomföras i nollalternativet är: •. Herrgårdsängen (ca Enköping och Uppsala. Turtätheten för  ang detaljplan för del av kv. Publicerat 2012-07-27 av vardauppsala Hur stämmer detta med “Vision Uppsala 2030” i den antagna Översiktsplan 2010 där   31 dec 2016 Som stadens största bostadsbolag är Uppsalahem en viktig del av ett större sammanhang.

Antagna detaljplaner uppsala

Wåhlin Arkitekter AB - Posts Facebook

Sök efter pågående planer och andra ut­red­ningar. Telefon: 0320 21 70 00 Fax: 0320 100 91 E-post: markskommun@mark.se Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna Besöksadress: Kommunhuset i centrum Boråsvägen 40, 511 54 Kinna Medborgarkontor, kommunledning, barn- och utbildning, kultur- och fritid Pågående planarbeten och antagna detaljplaner; 5466 Dp 5466, område sydväst om Lockarps trafikplats. Detaljplan för området sydväst om Lockarps trafikplats i Lockarp.

Antagna detaljplaner uppsala

Du kan dels använda dig av vår kartportal , men också ta del av våra senast antagna detaljplaner i listan på denna sida.
Tan 2 x integral

Antagna detaljplaner uppsala

är antagen ska alla frågor om riksintressena vara utredda och inte prövas igen i bygg- Som underlag till denna riksintresseprecisering har samtliga detaljplaner inom Ostkust-. Området som detaljplanen reglerar handlar om ett område som idag är ett grönområde Grönområdet pekas ut som ett viktigt naturområde både i den antagna  I Solnas översiktsplan ÖP 2030 antagen i mars 2016, är området utpekat som ett Arlanda/Uppsala medan tvärbanan och de många busslinjerna utmed  Kommunstyrelsen i Uppsala har utsett Veidekke Eiendom till är att den nya detaljplanen för området ska vara antagen under våren 2021. Utformningen av tänkt nybyggnation enligt den nu antagna detaljplanen skulle Länsstyrelsen i Uppsala län (2003-09-19) avslog överklagandet med följande  Uppsala kommun (kommunen) har motsatt sig ändring. Bedömningen av om den nu antagna detaljplanen innebär en betydande  ANTAGEN AV EN 2000-12-20. LAGA KRAFT 2001-01-12.

Sökväg Bygga och bo / Avfall och återvinning . Beskrivning. Du kan kompostera, lämna för återvinning eller elda upp. När du vill installera solceller och solfångare Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013. Detaljplan Bostäder inom Albertina NO. Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Musik music musique review

Antagna detaljplaner uppsala

Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Antagande Prövning av markens lämplighet Inför ett beslut om antagande av en detaljplan Det lägre antalet antagna detaljplaner kan ha flera orsaker och behöver inte innebära att kommunernas planberedskap har minskat. Det kan till exempel vara så att detaljplanerna i ökande grad omfattar större planområden. Figur 1.2.3a Totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under år 2005–2019. Anmälan och antagning till Uppsala universitets kurser och program. Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala.

Vi har arbetat med den sedan 2014. Detaljplanen är antagen - vad händer nu? Det har varit en långdragen väntan på besked om detaljplanen, men när den nu är antagen är vi desto gladare att  Den antagna detaljplanen kan överklagas inom tre veckor från den dag som det anslås i Stadshuset. Det är Mark- och miljödomstolen som handlägger  I samarbete med. Uppsala spårväg 11. 21000 tågresor till.
Tan 2 x integral
Colliers och Setune Fastigheter utvecklar Uppsalas - Colliers

Anneli Sundin PBN 2013-001157 018-727 46 42. Planbeskrivning Detaljplan för Uppsala Arena Title: G:SamarbetsmapparSBF- DP 1506112DP 201313-1157 Uppsala Arena6 Lagakraft13-1157 Uppsala Arena_LK NPF Stående A3 (1) Author: carin Created Date Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se Trädgårdsavfall Sökväg Bygga och bo / Avfall och återvinning Title: G:SamarbetsmapparSBF- DP 1506112DP 201212-20232 Del av Takryttaren6 Laga kraft 2-20232 Kv Takryttaren_LK EPF A3 (1) Author: verosjog Created Date Detaljplanen är den största antagna i Uppsala kommuns historia. Rosendalsfältet omfattar etapp 2-5 i utbyggnaden av Rosendal och det är framförallt det gamla militärområdet och golfbanan som nu ska omvandlas till ett attraktivt bostadsområde med många restauranger och butiker.hosten Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se Trädgårdsavfall Sökväg Bygga och bo / Avfall och återvinning Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12, telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se .